Popularny: 4400 odsłonInformacje1 sierpnia, 09:50,

GSM Gostynin. Oferty pracy

GSM Gostynin. Oferty pracy

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza rekrutację na stanowiska:

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij 6
Szczegóły w artykule

- Specjalisty do spraw kadr i inspektora ochrony danych osobowych

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 • wykształcenie wyższe i co najmniej dwuletni staż pracy w dziale kadr lub zbliżonym stanowisku, posiadanie wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO,

 • wykształcenie średnie i co najmniej czteroletni staż pracy w dziale kadr lub zbliżonym stanowisku, posiadanie wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO,

 • znajomość obsługi komputera — w szczególności obsługi pakietu MS Office oraz oprogramowania specjalistycznego (kadrowego),

 • znajomość przepisów: ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, instrukcji kancelaryjnej,

 • niekaralność za przestępstwa umyślne oraz przestępstwa karno-skarbowe,

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Wymagania fakultatywne

 • podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych.

Ponadto od kandydatów oczekujemy:

  • umiejętności współpracy w grupie,

  • komunikatywności, rzetelności i umiejętności podejmowania decyzji,

  • systematyczności w pracy i konsekwencji w działaniu.

Wymagane dokumenty:

   1. Życiorys (CV), list motywacyjny, informacja o sposobie kontaktowania się z kandydatem,

   2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub odpis świadectwa maturalnego,

   3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz spełnienie wymagań (w szczególności świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, itp. dokumenty) — poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

   4. Pisemną zgodę na zaciągnięcie opinii z poprzednich miejsc pracy,

   5. Pisemną zgodę na kandydowanie oraz pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami rekrutacji i ich akceptacji,

   6. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji,

   7. Pisemne oświadczenie kandydata, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie karne lub karne skarbowe,

   8. Pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

   9. Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

   10. Prosimy o umieszczenie w treści cv poniższej klauzuli:

    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gostynińską Spółdzielnię Mieszkaniową danych osobowych nadmiarowych wykraczających poza art. 221 KP i danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazywanych z własnej inicjatywy”.

Dokumenty fakultatywne:

— zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku specjalisty do spraw kadr i inspektora ochrony danych (zaświadczenie obowiązkowe w przypadku zatrudnienia),

— informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności — wystawioną nie później niż trzy miesiące przed datą upływu terminu składania ofert,

— referencje z poprzednich miejsc pracy.

Oferty należy składać do dnia 02 sierpnia 2019 r. do godziny 15:00 w formie pisemnej w zamkniętych kopertach (z napisem: „Konkurs na stanowisko specjalisty do spraw kadr i inspektora ochrony danych”): 1) przesyłką pocztową na adres: Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie, ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin, decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GSM, 2) w siedzibie Spółdzielni od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00.

- Specjalisty do spraw inwestycyjnych

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 • wykształcenie wyższe, techniczne – specjalność inżynier budownictwa, uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego, co najmniej dwuletni staż pracy na podobnym lub zbliżonym stanowisku,

 • wykształcenie średnie techniczne, uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego, co najmniej czteroletni staż pracy na podobnym lub zbliżonym stanowisku,

 • znajomość obsługi komputera — w szczególności programów dedykowanych dla budownictwie,

 • nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

 • znajomość przepisów: Prawa spółdzielczego, Prawa budowlanego, Prawa energetycznego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o własności lokali, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych z zakresu prawa budowlanego i ciepłownictwa,

 • niekaralność za przestępstwa umyślne oraz przestępstwa karno-skarbowe,

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Wymagania fakultatywne

 • podyplomowe studia z zakresu: ciepłownictwa, auditing energetyczny.

Ponadto od kandydatów oczekujemy:

  • umiejętności współpracy w grupie,

  • komunikatywności, rzetelności i umiejętności podejmowania decyzji,

  • systematyczności w pracy i konsekwencji w działaniu.

Wymagane dokumenty:

   1. Życiorys (CV), list motywacyjny, informacja o sposobie kontaktowania się z kandydatem,

   2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i studiów podyplomowych lub odpis świadectwa technikum zawodowego,

   3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz spełnienie wymagań (w szczególności świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, itp. dokumenty) — poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

   4. Pisemną zgodę na zaciągnięcie opinii z poprzednich miejsc pracy,

   5. Pisemną zgodę na kandydowanie oraz pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami rekrutacji i ich akceptacji,

   6. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji,

   7. Pisemne oświadczenie kandydata, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie karna lub karne skarbowe,

   8. Pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

   9. Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

   10. Prosimy o umieszczenie w treści cv poniższej klauzuli:

    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gostynińską Spółdzielnię Mieszkaniową danych osobowych nadmiarowych wykraczających poza art. 221 KP i danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazywanych z własnej inicjatywy”.

Dokumenty fakultatywne:

— zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku specjalisty do spraw inwestycyjnych (zaświadczenie obowiązkowe w przypadku zatrudnienia.),

— informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (obowiązkowe w przypadku zatrudnienia),

— referencje z poprzednich miejsc pracy.

Oferty należy składać do dnia 19 sierpnia 2019 r. do godziny 15:00 w formie pisemnej w zamkniętych kopertach (z napisem: „Konkurs na stanowisko specjalisty do spraw administracyjno-biurowych”): 1) przesyłką pocztową na adres: Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie, ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin, decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GSM, 2) w siedzibie Spółdzielni od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00.

Prezes Zarządu GSM

autor/źródło: GSM Gostynin

Napisz komentarz

Popularny: 1300 odsłonInformacje17 lipca, 07:14,

Biskup Piotr Libera udzielił błogosławieństwa pielgrzymom

Biskup Piotr Libera udzielił błogosławieństwa pielgrzymom

Szóstego sierpnia 2019 roku z diecezji płockiej wyruszy 38. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Biskup Płocki Piotr Libera zachęca wiernych do pielgrzymowania.

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij 1
Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej od dziesięcioleci jest jednym z najważniejszych wydarzeń duszpasterskich w ciągu roku

Umiłowani Diecezjanie! Drodzy Jasnogórscy Pielgrzymi!

Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej od dziesięcioleci jest jednym z najważniejszych wydarzeń duszpasterskich w ciągu roku. Dobra duchowego, które płynie z tego dzieła, nie sposób zmierzyć, szczególnie dla umocnionych w wierze i miłości pątników. To piękny, sierpniowy widok – setki pielgrzymujących do Maryi, Czarnej Madonny, naszych diecezjan. Umacnia się nadzieja, że Kościół płocki jest młody.

Dlatego, podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku gorąco i serdecznie zachęcam Was do pielgrzymowania, do pójścia drogą wiary i nawrócenia, do Jasnogórskiej Pani. Szczególnie zwracam się do tych spośród Was, którzy nie podjęli jeszcze decyzji bądź wahają się, czy wyruszyć w drogę. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć osobiście, zachęcam do pielgrzymowania duchowego, które każdego roku coraz mocniej wpisuje się w krajobraz naszych wspólnot parafialnych.
Hasłem przewodnim tegorocznej pielgrzymki będą słowa: „Mocni Bożym Duchem”. Słowa te niosą ze sobą wiele ważnych treści. Modlić się będziemy podczas pielgrzymowania o ożywienie wiary w Ducha Świętego, w intencji naszej Ojczyzny i naszej diecezji.

Wszystkim pielgrzymom wędrującym na Jasną Górę oraz wspierających ich pielgrzymom duchowym, udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa i zapewniam o mojej modlitwie.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Źródło: swkrzyz-plock.org

autor/źródło: ralf

Napisz komentarz

Komentarze

2016, 21 lipca
Wrażenia po obejrzeniu filmu Kler opadły. Państwo i społeczeństwo nie widzi rozmiaru problemu , To i biskup nie będzie kontemplował w klasztorze ,tylko pełni swoje obowiązki.
Holo, 18 lipca
Do crazy : I poszedł modlić się za grzeszników, więc teraz grzecznie proszę.
crazy, 17 lipca
wg.informacji z telewizji biskup Libera miał iść na pol roku do klasztoru.
Dodaj ogłoszenie