Artykuł partnerskiPopularny: 1300 odsłon7 listopada 2019, 14:16,

GSM Gostynin poszukuje biegłego rewidenta


Udostępnij 12
Szczegóły w artykule

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie zaprasza do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania Sprawozdania Finansowego GSM za 2019 rok


1. Oferta winna zawierać:

  1. informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu,

  2. opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego oferenta oraz wykaz podmiotów gospodarczych, w których prowadził badanie sprawozdania finansowego w ostatnich 3 latach, potwierdzający posiadane doświadczenie, w tym udział w badaniu spółdzielni mieszkaniowych,

  3. cenę netto za przeprowadzenie badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z przeprowadzonego badania. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania z uwzględnieniem nakładu pracy na przeprowadzenie badania w siedzibie Spółdzielni,

  4. wskazanie metod i terminów badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni (w tym podanie rzeczywistego czasu pracy bezpośrednio w Spółdzielni),

  5. projekt umowy na przeprowadzenie badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni.

O wynikach wyboru Zarząd pisemnie poinformuje wszystkich oferentów.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny.

2. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 16.12.2019r. do godziny 15:00 w formie pisemnej w zamkniętych kopertach:

1) przesyłka pocztową na adres: Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin (z napisem: „Oferta przeprowadzenia badania Sprawozdania Finansowego GSM za 2019 rok. Nie otwierać przed wyborem ofert.”) – decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GSM,

2) w siedzibie Spółdzielni od poniedziałku do piątku, w godzinach: 07:00 – 15:00.

3) oferty w formie mailowej nie będą uwzględniane.

3. Główny cel wykonania badania:

- weryfikacja zgodności z przepisami prawa, zaakceptowanymi standardami oraz ze statutem i regulaminami wewnętrznymi Spółdzielni;

- dostarczenie informacji o ewentualnych zidentyfikowanych nieprawidłowościach.

Termin sporządzenia badania Sprawozdania Finansowego GSM za 2019 r.: do 30.04.2020 roku.

autor/źródło: GSM Gostynin

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie