Artykuł partnerskiPopularny: 2600 odsłon19 listopada 2019, 07:14,

Księgowa pilnie potrzebna


Udostępnij 4
GSM Gostynin poszukuje pracownika

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza rekrutację na stanowisko: zastępcy głównej księgowej — specjalisty ds. finansowych.


Wymagania w stosunku do kandydatów:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (o profilu rachunkowość lub finanse) i co najmniej dwuletni staż pracy na podobnym lub zbliżonym stanowisku,

 • wykształcenie średnie ekonomiczne, uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, co najmniej pięcioletni staż pracy na podobnym lub zbliżonym stanowisku,

 • znajomość obsługi komputera — w szczególności programów dedykowanych dla księgowości,

 • znajomość przepisów z zakresu: rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

 • niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Wymagania fakultatywne

 • certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

 • staż pracy dziale księgowości — w spółdzielni mieszkaniowej,

 • znajomość MSR.

Ponadto od kandydatów oczekujemy:

  • umiejętności logicznego i twórczego rozumowania,

  • umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów z obszaru księgowości,

  • przestrzegania zasad etyki zawodowej dotyczących głównych księgowych,

  • komunikatywności, rzetelności i umiejętności podejmowania decyzji,

  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku zastępcy głównego księgowego,

  • systematyczności w pracy i konsekwencji w działaniu.

Wymagane dokumenty:

   1. Życiorys (CV), list motywacyjny, informacja o sposobie kontaktowania się z kandydatem,

   2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych lub odpis świadectwa ukończenia średniej szkoły o profilu ekonomicznym,

   3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz spełnienie wymagań (w szczególności świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, itp. dokumenty) — poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

   4. Pisemną zgodę na kandydowanie oraz pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami rekrutacji i ich akceptacji,

   5. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji (oświadczenie można pobrać w dziale kadr lub na stronie internetowej Spółdzielni: www.gsmgost.pl),

   6. Pisemne oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

   7. Pisemne oświadczenie kandydata, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie karne lub karne skarbowe,

   8. Pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

   9. Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Dokumenty fakultatywne:

— informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,

— referencje z poprzednich miejsc pracy i ewentualną pisemną zgodę na zaciągnięcie opinii z poprzednich miejsc pracy.

Oferty należy składać do dnia 10 grudnia 2019 r. do godziny 15:00 w formie pisemnej w zamkniętych kopertach (z napisem: „Konkurs na stanowisko zastępcy głównego księgowego”): 1) przesyłką pocztową na adres: Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie, ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin, decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GSM, 2) w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, na adres: sekretariat@gsmgost.pl, 3) w siedzibie Spółdzielni od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00.

PREZES ZARZĄDU GSM

autor/źródło: GSM Gostynin

Napisz komentarz

Komentarze

obatel, 24 listopada 2019
z twoim doświadczeniem ???? to na pewno 5 lat . Przeczytaj jeszcze raz ,ale powoli .WIDZISZ RÓŻNICĘ ???? bo ja tak.
Dorota, 19 listopada 2019
Hmm.. to dwu czy pięcioletnie doświadczenie

Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie