Regulamin

Regulamin Portalu gostynin.info

I. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy dokument dostępny na stronie http://gostynin.info/regulamin

 2. Portal - witryna internetowa gostynin.info dostępny pod adresem http://gostynin.info oraz wszystkie jego podstrony oraz subdomeny.

 3. Wydawca i redaktor naczelny  – Piotr Mrówka ul. Rynek 15, 09-500 Gostynin

 4. Użytkownik - każda osoba, która korzysta z Portalu.

 5. Dziennikarstwo obywatelskie - rodzaj dziennikarstwa uprawianego przez niezawodowych dziennikarzy w interesie społecznym.

 6. Dziennikarze obywatelscy - grupa Użytkowników posiadających konta na Portalu, tworzących treści publikowane na Portalu.

 

II. Treści dodawane przez Użytkowników (komentarze, ogłoszenia, zdjęcia)

 1. Dostęp do Portalu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet.

 2. Portal umożliwia Użytkownikom, w materiałach przez nich dodawanych, prezentowanie różnych poglądów. Wydawca nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności.

 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do nieopublikowania lub cofnięcia publikacji materiałów dodanych przez Użytkownika

 4. Treści zamieszczane przez Użytkowników w Portalu nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, w szczególności naruszających czyjeś dobra osobiste, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w Portalu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady Netykiety. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w Portalu materiałów reklamowych oraz materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.

 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 4 Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Portalu w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.

 6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania publikacji dowolnych treści dodanych przez Użytkowników bez podania przyczyny.

 7. Użytkownicy dodający treści do portalu rozpowszechniają je na własną odpowiedzialność. Każdy Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

   

III. Dziennikarstwo obywatelskie

 1. Treści dodawane na Portalu powstają w ramach Dziennikarstwa obywatelskiego i są tworzone przez niezawodowych Dziennikarzy Obywatelskich w interesie społecznym.

 2. Dziennikarzem Obywatelskim może zostać każdy Użytkownik Portalu, który wyrazi chęć współtworzenia Portalu i skontaktuje się z Wydawcą przez pocztę elektroniczną: redakcja@gostynin.info

 3. Dziennikarzowi Obywatelskiemu nie przysługuje żadne wynagrodzenie za zamieszczanie treści i ewentualne późniejsze ich wykorzystanie przez Wydawcę.

 4. Szczegółowe prawa i obowiązki Dziennikarza Obywatelskiego, zakres obowiązków oraz zasady współpracy opisane są w Regulaminie Dziennikarzy Obywatelskich Portalu. Regulamin ten dostępny jest dla Dziennikarzy Obywatelskich.

 

IV Prawa i obowiązki Wydawcy

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  a) sposób korzystania z Portalu przez Użytkowników,

  b) zawartość treści umieszczanych przez Użytkowników,

  c) niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu,

  d) skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu,

  e) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), a które uniemożliwiają Użytkownikowi dostęp do Portalu,

 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do:

  a) okresowego wyłączania Portalu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,

  b) natychmiastowego skasowania treści dodanych przez Użytkownika bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa,

  c) zaprzestania świadczenia usługi Portalu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Portalu.

 

V. Postanowienia końcowe

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu, komentarzy pod artykułami, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres:redakcja@gostynin.info

 2. Wydawca będzie rozpatrywać reklamacje w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20 maja 2018.


 

Dodaj ogłoszenie