Informacje17 maja 2018, 02:03,

Informacja dla pracodawców zainteresowanych stażami dla bezrobotnych powyżej 30 lat

Informacja dla pracodawców zainteresowanych stażami dla bezrobotnych powyżej 30 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal prowadzi nabór wniosków pracodawców zainteresowanych utworzeniem staży na okres 6 m-cy w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przewiń w dół aby czytać dalejDo objęcia stażem w ramach projektu pozostała kategoria mężczyzn w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne (należące do II profilu pomocy) z grup defaworyzowanych tj.:

- długotrwale bezrobotnych

- powyżej 50 roku życia

- o niskich kwalifikacjach

Osoba kierowna do obycia stażu w ramach w/w projektu musi spełniać jedno z powyższych kryteriów.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie minimum na 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy po zakończeniu stażu.

W przypadku formy zatrudnienia innej niż umowa o pracę wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie urzędu, pok. 25 II piętro lub z naszej strony internetowej w zakładce staż.


Napisz komentarz

Informacje17 maja 2018, 01:48,

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla bezrobotnych do 30 lat

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla bezrobotnych do 30 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal prowadzony jest nabór wniosków pracodawców zainteresowanych utworzeniem staży na okres 6 m-cy w ramach projektu pozakonkursowego Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (III) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Przewiń w dół aby czytać dalej


Uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020.

Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

-     nie pracują,

-  nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki),

-     nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni),

Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu dla grup:

  • osoby do 25 r.ż. - 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,

  • osoby powyżej 25 r.ż. – 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do projektu.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie wyłącznie w ramach umowy o pracę na minimum 3m-ce po zakończonym stażu.

Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 25 II Piętro lub z naszej strony internetowej www.gostynin.praca.gov.pl w zakładce Staż.


Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie