Popularny: 1700 odsłonInformacje24 maja 2020, 13:37,

Od jutra stopniowe otwieranie szkół. Wytyczne gostynińskich placówek

Od jutra stopniowe otwieranie szkół. Wytyczne gostynińskich placówek

Od poniedziałku, 25 maja 2020 r. w szkołach podstawowych będą organizowane zajęcia dla klas I-III i konsultacje dla ósmoklasistów

Od poniedziałku, 25 maja 2020 r. w szkołach podstawowych będą organizowane zajęcia dla klas I-III i konsultacje dla ósmoklasistów. Tydzień później ruszą konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jednocześnie nadal ma się odbywać nauka zdalna.Więcej informacji należy szukać na stronach internetowych każdych ze szkół:

SP 1 Gostynin:

http://www.sp1gostynin.edu.pl/dokumentacja-szkolna/1169-procedury.html

SP 3 Gostynin:

punkty 35-38:

http://sp3gos.pl/index.php/dokumenty-szkoly

SP 5 Gostynin:

http://sp5gostynin.pl/procedury-bezpieczenstwa-2/

Oraz na stronach internetowych innych placówek oświatowych.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III

Dyrektorzy szkół określą szczegółowe sposoby sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole. Forma zajęć dydaktycznych jest uzależniona od warunków epidemicznych panujących na terenie gminy oraz od możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wychowawcy świetlic szkolnych i w miarę możliwości inni nauczyciele – wskazani przez dyrektora szkoły. Dyrektor zdecyduje o podziale uczniów do poszczególnych grup i ustali, którzy nauczyciele będą prowadzili zajęcia.

Dyrektor szkoły, wspólnie z nauczycielami, oceni stan realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych klas I-III i rozplanuje pozostałe treści do 26 czerwca 2020 r., czyli do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Ponadto dyrektor z nauczycielami ustali, czy oraz w jakim zakresie potrzebna jest modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania i dostosuje sposób realizacji podstawy programowej odpowiednio dla uczniów przebywających w szkole, jak i pozostających w domu.

Liczba godzin przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne w szkole w formule stacjonarnej powinna być uzależniona od liczby dzieci, które w tych zajęciach fizycznie uczestniczą.

Organizacja konsultacji z uczniami

Uczniowie klas VIII będą mieli możliwość uczestniczenia na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach. Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły i możliwości szkoły. Ich harmonogram i organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do uczniów, którzy będą przystępować do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. W pierwszej kolejności umożliwione będą konsultacje z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. O formie i terminach tych konsultacji rodziców i dzieci poinformuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną na terenie gminy oraz możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne

W przedszkolach, szkołach i placówkach możliwe będzie organizowanie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia te mogą być prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym jednostkę systemu oświaty oraz dyrektorem. Udział w tych zajęciach będzie dobrowolny i będzie zależał od decyzji rodziców dzieci i młodzieży. Przy organizacji tych zajęć będą uwzględniane możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji (możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej).

autor/źródło: Piotr Mrówka / foto: ralf

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie