Popularny: 1400 odsłonInformacje19 lutego, 14:09,

Praca do wzięcia. Urząd Miasta potrzebuje podinspektora ds. inwestycyjno-budowlanych

Praca do wzięcia. Urząd Miasta potrzebuje podinspektora ds. inwestycyjno-budowlanych

Udostępnij 23
Zobacz, jakie kryteria trzeba spełnić

Burmistrz Miasta Gostynina ogłosił nabór do pracy w Urzędzie Miasta Gostynina na stanowisko podinspektora ds. inwestycyjno-budowlanych.Osoby ubiegające się o stanowisko muszą posiadać:

- wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia na jednym z kierunków: architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna lub inżynieria lądowa; 

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjnobudowlanej lub instalacyjnej;

- zaświadczenie o aktualnym wpisie na listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów;

- referencje lub rekomendacje przez samorządową zawodową izbę urbanistów lub architektów

Głównymi zadaniami podinspektora ds. inwestycyjno-budowlanych będą:

- prowadzenie spraw związanych z procesem uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy;

- ocena aktualności studium i planów miejscowych w nawiązaniu do ustaleń studium z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- prowadzenie rejestrów planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzenie materiałów z nimi związanych;

- analiza skutków wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą oraz projektami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu albo lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin lub pocztą na adres: Urząd Miasta Gostynina, Biuro Organizacyjne Burmistrza, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor ds. inwestycyjno-budowlanych w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina).

Szczegóły w linku: nabór na wolne stanowisko pracy

autor/źródło: ralf

Napisz komentarz

Komentarze

generał Abbas-Shariff, 19 lutego
a nowego burmistrza nie chcą przypadkiem?
Dodaj ogłoszenie