Popularny: 5200 odsłonInformacje31 lipca 2019, 15:01,

Robaki nas zjedzą niedługo. Śmieciowy dramat w gminie Szczawin Kościelny


Udostępnij 43
W kilku miejscowościach śmieci nie są odbierane od dwóch miesięcy

Do redakcji naszego portalu zgłosiła się jedna z mieszkanek gminy Szczawin Kościelny, aby przedstawić tragiczną sytuację związaną z zalegającymi na terenie gminy odpadami komunalnymi. W kilku miejscowościach śmieci nie są odbierane od dwóch miesięcy."Tak od jakiegoś czasu wygląda cała gmina Szczawin Kościelny. Robaki nas zjedzą niedługo. Nikt, ale to nikt nie reaguje" - żali się czytelniczka pokazując zrobione przez siebie zdjęcia.

"Związek Gmin Regionu Płockiego pobiera opłaty za wywóz 50 zł/os. za niesegregowane i 25 zł/os. za segregowane, a śmieci nie odbierają. Sanepid mimo informacji nie reaguje, Gmina również. Gdy zapytałam, czemu mamy płacić skoro nie odbierają, to dostałam informację,  że nie płacimy za odbierane śmieci, tylko podatek za to, że je generujemy" - tłumaczy pani Anna.

Od 1 lipca br. Związek Gmin Regionu Płockiego, pomimo wzrostu składki dla mieszkańców nie realizuje odbioru odpadów. Efektów nie przyniosło wezwanie związku do odbioru odpadów wystosowane w połowie lipca przez Wójta gminy Barbarę Stępniak.

W odpowiedzi ZGPR poinformował, że odbiór odpadów zostanie przywrócony dopiero po podpisaniu przedmiotowej umowy obejmującej zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (25 żł/os - odpady segregowane, 50,00 zł/os. - odpady niesegregowane) z jednoczesnym wniesieniem przez Gminę składki celowej na pokrycie luki finansowej.

Obejrzyj zdjęcia

autor/źródło: ralf

Napisz komentarz

Komentarze

Co wy na to?, 13 sierpnia 2019
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została nałożona ustawą i ma charakter powszechnego jednostronnie ustalonego świadczenia pieniężnego, od którego wniesienia uzależnione jest dopiero świadczenie innego podmiotu polegające na odbiorze odpadów komunalnych. Jest także świadczeniem pieniężnym o charakterze przymusowym. Podmioty zobowiązane do uiszczania opłaty nie mają swobody kształtowania treści stosunku prawnego, w szczególności wysokości opłaty, ewentualnego jej obniżenia lub odstąpienia od niej oraz terminu zapłaty. Elementy te określa bowiem ustawa oraz akt prawa miejscowego w zakresie wskazanym w ustawie. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy do dochodów publicznych i jest przeznaczona na realizację celów publicznych. Ponadto jest należnością podlegającą egzekucji administracyjnej. Trybunał Konstytucyjny w wymienionym wyroku podkreślił, że taka charakterystyka opłaty przemawia zarazem za uznaniem jej za daninę, która nie ma charakteru podatkowego. Jest ona bowiem świadczeniem pieniężnym, przymusowym bezzwrotnym, jednostronnym, publicznoprawnym, ale odpłatnym i mającym realizować różne cele wynikające z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości. Uznanie, że opłata za gospodarowanie odpadami jest daniną publiczna w rozumieniu art. 217 Konstytucji RP wywołuje następstwa w postaci rygorów, jakie towarzyszą wprowadzaniu danin publicznych. Wnioski? CZYTAJ DALEJ... Ma ona charakter publicznoprawny, o czym świadczy m.in. to, że obowiązek jej ponoszenia wynika z ustawy oraz to, że organem uprawnionym do jej pobierania jest organ publicznoprawny, czyli gmina. Powyższe przesłanki przemawiają za tym, by opłatę uznać za daninę publiczną. Pojęcie daniny publicznej ma szersze znaczenie niż pojęcie podatku. Charakter opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został przesądzony przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 28 listopada 2013 r., sygn. akt: K.17/12, w którym TK stwierdził, iż opłata ustanowiona w art. 6h u.c.p.g., do której odnoszą się art. 6k i art. 6l w związku z art. 6j ust. 2a u.c.p.g. jest daniną publiczną w konstytucyjnym rozumieniu.
Wioletta, 13 sierpnia 2019
Również dzwoniłam do ZGRP, ponieważ od czerwca śmieci nie są odbierane... co ciekawe opłaciłam odbiór za cały rok. Zostałam poinformowana, że opłata jest podatkiem, a śmieci problemem moim i nowej Pani Wójt. Nikogo ten temat nie interesuje, czuje się okradziona, oszukana i na pewno tego w takim stanie nie zostawię. Jest to oszustwo ze strony ZGRP i takie zgłoszenie wpłynie do prokuratury.
VIOLA, 7 sierpnia 2019
Do Jan. Faktycznie umowy nie podpisała że ZGRP nową Pani Wójt...,ale radną była od 2010r i głosowała za wejściem do ZGRP ,a teraz będąc Wójtem na Zgromadzeniu ZGRP zagłosowała za podwyżką na 25 zł segregowane i 50 za niesegregowane....

Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie