Popularny: 700 odsłonInformacje5 lutego, 14:59,

Ekologiczne ferie w MCK

W Miejskim Centrum Kultury trwa drugi tydzień warsztatów zimowych z okazji ferii. W poniedziałkowy poranek uczestnicy zajęć warsztatowych otrzymali dobre rady na odpady. Po wysłuchaniu wykładu i obejrzeniu prezentacji na temat upcyklingu tworzyli sztukę ze śmieci.

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij 10
W poniedziałkowy poranek uczestnicy zajęć warsztatowych otrzymali dobre rady na odpady


W drugiej części zajęć uczestnicy zapoznali się z funkcjami poszczególnych instrumentów perkusyjnych, następnie podzieleni na zespoły przygotowywali krótkie formy muzyczne.

Zajęcia miały za zadanie rozwijanie wyobraźni rytmiczno-muzyczej.


Napisz komentarz

Popularny: 1200 odsłonInformacje5 lutego, 13:16,

Rusza kwalifikacja wojskowa

Rusza kwalifikacja wojskowa

W dniach od 11 lutego do 25 lutego 2019 r. w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie, ul. 18 Stycznia nr 2 zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeknie Powiatowa Komisja Lekarska w Gostyninie.

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij 12
Dostałeś wezwanie? Sprawdź, co musisz wiedzieć

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt lub burmistrz.

Kwalifikacja wojskowa 2019. Co to jest i kto musi się stawić?

Kwalifikacja wojskowa ma na celu ustalenie aktualnej zdolności do służby wojskowej. W każdym powiecie powoływana jest Powiatowa Komisja Lekarska, która orzeka o zdolności do służby wojskowej. Każda osoba, która się stawia do kwalifikacji wojskowej, otrzyma orzeczenie lekarskie z określoną kategorią zdolności do służby wojskowej.

Każda osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej ma założoną ewidencję wojskową i dostaje książeczkę wojskową.

Do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku muszą obowiązkowo się stawić:

- Mężczyźni urodzeni w 2000 roku.

- Mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności

do czynnej służby wojskowej.

- Osoby urodzone w latach 1998-1999, które: Zostały uznane przez powiatowe komisje

lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,

jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; Zostały

uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby

wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu

kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada

1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę

kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji

wojskowej.

- Kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej

służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku

szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach

medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące

studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w

rozporządzeniu Rady Ministrów. Osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się

ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24

lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

TERMIN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WEDŁUG GMIN: 

LP

NAZWA GMINY  LICZBA DNI

TERMIN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

 

1

Miasto Gostynin

11,12,13,14.02.2019 r.

 

2

Gmina Gostynin

15,18,19.20.02.2019 r.

 

3

Gmina Pacyna

20.02.2019 r.

 

4

Miasto i Gmina Sanniki

21.02.2019 r.

 

5

Gmina Szczawin

Kościelny

21.22.02.2019 r.

 

kobiety

25.02.2019 r.

 

05.03.2019 r. – Dzień dodatkowy

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

- posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji

lekarskiej;

- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;

- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie

świadectwa ukończenia szkoły,

- prawo jazdy [o ile zgłaszający się do kwalifikacji posiada],

- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli

stawienie się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

Jak przebiega kwalifikacja wojskowa?

Pierwszym etapem kwalifikacji wojskowej jest potwierdzenie tożsamości, zebranie dokumentów oraz poinformowanie o jej przebiegu.

Drugi etap kwalifikacji wojskowej to tworzenie ewidencji – na podstawie dokumentów oraz rozmowy.

W kolejnej części komisja lekarska po badaniu, przeprowadzeniu wywiadu i wglądu w dokumenty, stwierdza zdolność do służby wojskowej, nadając jedną z kategorii zdolności do służby wojskowej:

A – zdolny do służby wojskowej. Ta kategoria oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej lub służby zastępczej;

B – czasowo niezdolny do służby wojskowej. Ta kategoria oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania, rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;

D – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyłączeniem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną. Badania lekarskie, prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, podobnie jak dodatkowe badania specjalistyczne i obserwacja szpitalna, na które może skierować przewodniczący komisji lekarskiej, są obowiązkowe !!!

Na osobie wezwanej do kwalifikacji, ciąży także obowiązek przedstawienia komisji lekarskiej, posiadanej dokumentacji medycznej, w tym wyników badań specjalistycznych, przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Od orzeczenia wydanego przez powiatową komisję lekarską zainteresowany może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania. Odwołanie, kieruje się do wojewódzkiej komisji lekarskiej, za pośrednictwem powiatowej komisji lekarskiej, która orzeczenie wydała. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Osoby, wobec których zostanie orzeczona kategoria zdolności „A" lub „D" do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej i założeniu ewidencji wojskowej, zostają z urzędu przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej.

Czy trzeba się stawić na wezwanie?

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta), z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia do stawienia się. Może też zarządzić przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jeżeli nie otrzymałeś wezwania do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską (do kwalifikacji wojskowej), a z zamieszczonych tu informacji wynika, że powinieneś, NIE CZEKAJ, ZGŁOŚ SIE SAM!w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony RP.

Powiatowa Komisja Lekarska w Gostyninie


Napisz komentarz

Polecane dla Ciebie

Dodaj ogłoszenie