InformacjeGorący temat (2500 odsłon)

Śledztwo dotyczące Term Gostynińskich przedłużone


UdostępnijTo zainteresuje Twoich znajomych!

Gostynin termy gostynińskie prokuratura

Prokuratura Regionalna w Łodzi postanowiła przedłużyć śledztwo dotyczące nieprawidłowości jakie powstały przy realizacji inwestycji Termy Gostynińskie. Chodzi o 7,6 mln zł jakie Honorowy Prezes GWS, Włodzimierz Śniecikowski wypłacił spółce Termy Gostynińskie za koncepcję i projekt architektoniczny, do którego jak już wiemy miasto Gostynin nie ma nawet praw autorskich. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli było to działanie niegospodarne.


Śledztwo dotyczące Term Gostynińskich nadal pozostaje w toku. Dotychczas pozostaje ono postępowaniem  „w sprawie”. Z uwagi na tajemnicę śledztwa i jego aktualny etap,  brak jest możliwości udzielenia szczegółowych informacji co do ustaleń poczynionych w tej sprawie  przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi.

Wskazać można jedynie, iż w ostatnim czasie zlecono biegłym wydanie opinii dotyczącej zaprojektowania i budowy obiektu pod nazwą Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku – Termy Gostynińskie, Po uzyskaniu przedmiotowej opinii podjęte zostaną stosowne decyzje co do dalszego biegu prowadzonego śledztwa. 

 W/w śledztwo zostało przedłużone do 9 sierpnia 2018 roku - tłumaczy  w zastępstwie Rzecznika Prasowego Prokuratury Regionalnej w Łodzi Barbara Gawęcka .

Przypomnijmy, na początku 2013 roku ABW, NIK i gostynińskie koło Platformy Obywatelskiej złożyły do prokuratury zawiadomienia dotyczące podejrzenia nieprawidłowości w procesie przygotowań do budowy Centralnego Parku Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku. Chodziło m.in. o przekazanie spółce Termy Gostynińskie kwoty ponad 7,6 mln zł, mimo że inwestycja nie była realizowana zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Wg zawiadamiających ta sytuacja naraziła miasto Gostynin na duże straty.

W kwietniu 2014 roku Prokuratura Okręgowa w Płocku umorzyła śledztwo wobec braku znamion czynu zabronionego tzn. wobec niestwierdzenia przestępstwa. Była to decyzja nieprawomocna i w wyniku zażalenia jakie wniosła Najwyższa Izba Kontroli, Sąd Okręgowy w Płocku prawomocnym postanowieniem nakazał Prokuraturze Okręgowej w Płocku wznowienie śledztwa. Jednocześnie sąd wskazał czynności jakie Prokuratura nie wykonała w prowadzonym dotychczas śledztwie.

W toku śledztwa prokurator zwrócił się do biegłych o wydanie 3 opinii: z zakresu szacowania nieruchomości, z zakresu zamówień publicznych oraz z zakresu budownictwa - tłumaczy rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Iwona Śmigielska-Kowalska.

Materiał dowodowy został już zebrany. Obecnie prokurator analizuje nadesłane opinie i inne dowody, które były przedmiotem uzupełnienia postępowania w kontekście całości materiału. Decyzja merytoryczna zostanie podjęta w najbliższym czasie - tłumaczyła wówczas rzecznik Prokuratury.

Burmistrz Kalinowski też zawiadamia Prokuraturę

Burmistrz Paweł Kalinowski poinformował o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego Burmistrza Włodzimierza Śniecikowskiego. Jak tłumaczył, zawiadomienie dotyczy nieprawidłowości przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „Termy Gostynińskie”.

Jednak burmistrza czekał zimny prysznic płynący z Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Nic to zawiadomienie nie wniosło nowego, zostało jedynie dołączone do bardzo obszernych materiałów prowadzonego już śledztwa - informowała wówczas rzecznik Prokuratury Iwona Śmigielska-Kowalska

Ponowne umorzenie śledztwa

Prokuratura Okręgowa w Płocku w kwietniu 2016 roku ponownie umarza śledztwo dotyczące niegospodarności w wysokości nie mniejszej niż 7,6 mln zł przy realizacji inwestycji pt. "Termy Gostynińskie".

Włodzimierz Śniecikowski jako burmistrz wybierany w wyborach samorządowych nie był zobowiązany do posiadania wiedzy w zakresie prowadzenia wszelkich działań przy inwestycji. Odpowiedzialność ta spoczywała na komórkach mu podległych. - informowała wówczas nasz portal rzecznik Iwona Śmigielska-Kowalska.

Na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gostyninie jak odbyła się również w kwietniu 2016 roku, reprezentujący stanowisko burmistrza Pawła Kalinowskiego, prawnik Urzędu Miasta Tomasz Stefaniak poinformował, że Gmina Miasta Gostynina nie wniesie subsydiarnego aktu oskarżenia do sądu właściwego na decyzję Prokuratury.

Z dużej chmury mały deszcz

Mimo iż decyzja o umorzeniu śledztwa zapadła już po zmianach w Prokuraturze Krajowej, Prokuratorem Generalnym został Zbigniew Ziobro to jednak nie dochodzi do żadnych zmian decyzji odnośnie unieważnienia umorzenia lub postawienia zarzutów odpowiedzialnym osobom za nieprawidłowości. Mimo iż uprawnienia jakie posiada obecnie Prokurator Generalny dają mu takie możliwości.

To miało być prawdziwe pokazanie siły - burmistrz Paweł Kalinowski pod koniec maja 2016 roku informuje mieszkańców Gostynina na swoim profilu społecznościowym o złożeniu zażalenia na umorzenie śledztwa w sprawie Term Gostynińskich i ...i to zażalenie zostało według Prokuratury Okręgowej w Płocku uznane za nieważne. Prokuratura uznała, że burmistrz Paweł Kalinowski według trybu ogólnego powinien wnieść subsydiarny aktu oskarżenia do sądu właściwego, a nie zażalenie jak to uczynił.

Opinia Najwyższej Izby Kontroli

Postanowienie Prokuratury Okręgowej w Płocku o umorzeniu śledztwa sygn. V Ds. 54/14/S z dnia 8 kwietnia 2016 r. jest drugim postanowieniem o umorzeniu wydanym przez Prokuraturę w ww. sprawie. Z uwagi na powyższe ma zastosowanie art. 330 § 2 Kodeksu postępowania karnego, który stanowi "jeżeli organ prowadzący postępowanie nadal nie znajduje podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wydaje ponownie postanowienie o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia. W takim przypadku pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 i 1a, może wnieść akt oskarżenia określony w art. 55 § 1 - o czym należy go pouczyć".

Podsumowując, jedynie adwokat lub radca prawny występujący jako pełnomocnik pokrzywdzonego, tj. Gminy Miasta Gostynin, mógł wnieść do sądu subsydiarny aktu oskarżenia. - wyjaśnia Najwyższa Izba Kontroli.

Gminę Miasta Gostynina może reprezentować wedle posiadanych uprawnień tylko Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski.

Interwencję w sprawie wznowienia śledztwa

Burmistrz Paweł Kalinowski 21 kwietnia 2016 roku wysyła pismo do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry w którym prosi o uchylenie postanowienia Prokuratora Okręgowego w Płocku z dnia 8 kwietnia 2016 roku  w przedmiocie umorzenia śledztwa dotyczącego nieprawidłowości związanych z Termami Gostynińskimi. Prokuratura Krajowa zgodnie z właściwością pismo burmistrza kieruje do Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Prokuratura Regionalna w Łodzi odpowiadając Burmistrzowi Gostynina zauważa, iż "przedmiotowe orzeczenie, w świetle unormowania zawartego art. 330 § 2 kpk, jest prawomocne. (...). W tym stanie rzeczy pokrzywdzony (Gmina Miasta Gostynina) może wnieść akt oskarżenia". Jak wiemy takiego subsydiarnego aktu oskarżenia burmistrz Paweł Kalinowski nie wniósł.

W dniu 27 czerwca 2016 roku burmistrz Paweł Kalinowski ponownie zwraca się do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry, tym razem z wnioskiem pokrzywdzonego o podjęcie umorzonego postępowania. Prokuratura Krajowa wniosek kieruje do Prokuratury Regionalnej w Łodzi zaznaczając, iż "brak jest podstaw do podjęcia zawnioskowanych w korespondencji działań na szczeblu prokuratury Krajowej". Prokuratura Regionalna w Łodzi przesyła korespondencję burmistrza Pawła Kalinowskiego do Prokuratury Okręgowej w Płocku. Ta stwierdza, że wniosek burmistrza nie został uwzględniony, ponieważ podnoszone w nim okoliczności nie zawierają nowych informacji, które by nie były znane organowi prowadzącemu postępowanie w momencie podejmowania decyzji merytorycznej o umorzeniu śledztwa.

Radna  Agnieszka Korajczyk - Szyperska w 2015 roku wysyła pismo do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym pisze - "Wyjaśnienie tej sprawy i pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które do niegospodarności doprowadziły jest dla wielu mieszkańców Gostynina nadal bardzo ważne. Odnosimy jednak wrażenie, że upływ czasu działa na korzyść osób zamieszanych w sprawę niegospodarności. Co więcej osoby, które wskazane zostały przez Najwyższą Izbę Kontroli w raporcie nadal pracują w Urzędzie Miasta Gostynina i odpowiedzialne są za finanse miasta.

Gostynin w chwili obecnej spłaca zobowiązania m.in. wobec projektodawców, prawników, inżyniera kontraktu. Zatem proszę o zainteresowanie się naszym lokalnym problemem, zmobilizowanie Burmistrza Miasta Gostynina do działania w tej sprawie i spowodowanie aby osoby, które do niegospodarności doprowadziły poniosły karę za swoje działania. Jednocześnie proszę o przekazanie sprawy instytucjom, które skontrolują prawidłowość przebiegu śledztwa.”

W odpowiedzi z Kancelarii Prezydenta czytamy: „podejmując interwencję w przedstawionej sprawie kopię nadesłanego listu wraz z załączoną do niego dokumentacją przekazaliśmy do prokuratury Regionalnej w Łodzi…”.

Natomiast Zastępca Dyrektora Departamentu Przygotowawczego z Prokuratury Krajowej poinformował radną Agnieszkę Korajczyk - Szyperską, że ”akta przedmiotowego postępowania zostały poddane kontroli…” Wg informacji uzyskanych od dyr. Sebastiana Chmielewskiego analiza akt postępowania pozwoliła na stwierdzenie niezasadności postanowienia o umorzeniu śledztwa sygn.. V Ds 54/14 w części dotyczącej przestępstwa z art. 296 & 1 i 3 kk. W związku z tym akta zostały przekazane do Prokuratury Regionalnej, gdzie śledztwo zostało podjęte.

Źródło foto: tvn24.pl

Tematy:Gostynintermy gostynińskieprokuratura

Sprawdź też: Pedicure GostyninPrawo jazdy GostyninLekarze Gostynin

Czytaj także:

Komentarze


  • Po 9. sierpnia przedłużą do 100. rocznicy odzyskania niepodległości,czyli do 11. listopada,jak przypuszczam.To prawdopodobna forma uczczenia Niepodległości i 15 rocznicy wszczęcia śledztwa.

  • Nie piszcie o tym człowieku bo to wstyd dla nas.Prywata tego chłopa spowodowała że Miasto umiera.Identycznie są winni ta głupia grupa radnych która popierała tego szaleńca

  • "dobra zmiana" nie rusza swojego "zaplecza". W koncu ludzie tego pana swietowali wybor nowego burmistrza i juz to zasluguje na wdziecznosc "dobrej zmiany".

Dodaj komentarzNikogo nie obrażaj, nie używaj wulgaryzmów, nie łam prawa.
Polecane dla Ciebie

Galerie zdjęć


Remis Mazura z juniorami Wisły. Zadebiutowali nowi piłkarze [ZDJĘCIA]
Remis Mazura z juniorami Wisły. Zadebiutowali nowi piłkarze [ZDJĘCIA]
Remis Mazura z juniorami Wisły. Zadebiutowali nowi piłkarze [ZDJĘCIA]

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

W ramach serwisu wspólnie z naszymi partnerami wykorzystujemy także technologie profilowania reklam.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatością:

Polityka Prywatności
Polityka Cookies

Zostałem poinformowany. Zamknij