Popularny: 1600 odsłonInformacje1 lutego 2018, 13:55,

Wójt Zieliński: obecny stan dróg, łąk i pól to efekt niedrożnych rowów

We wtorek, 30 stycznia 2018 r. podczas obrad Rady Gminy Gostynin radni zgłaszali wiele uwag i zastrzeżeń co do stanu dróg na terenie gminy oraz licznych podtopień, jakie występują w ich miejscowościach.
Błoto, gigantyczne kałuże czy ogromne rozlewiska na łąkach i polach to niemal codzienność, jaka ma miejsce na przełomie stycznia i lutego w niemal każdej miejscowości w Gminie Gostynin.

Obecny stan to efekt wilgotnej aury. Duża ilość opadów już latem, jesienią oraz wilgotna zima doprowadziła do fatalnego skutku.

Gmina zna problem i wskazuje, że powodem takiego stanu rzeczy jest fatalny stan rowów melioracyjnych, które mimo apeli przez lata nie były utrzymywane w odpowiednim stanie. Mieszkańcy i gmina walczą z podtopieniami, lecz walkę utrudniają wieloletnie zaniedbania. Zapchane przepusty, zarośnięte i zbyt płytkie rowy melioracyjne to główne problemy.

W walce z aurą nie pomagają także bobry, które wyrębują drzewa a te z kolei blokują odpływ wody na rzekach i potokach, co powoduje spiętrzenie wody.

Przeczytaj też: Obniżki o 1/5? PiS uchwaliło prawo, którego niemal nikt nie przestrzega

Utrzymywanie rowów to obowiązek właściciela nieruchomości czy danego gruntu a nie we wszystkich przypadkach rowy przebiegają przez tereny, których właścicielem jest gmina:
- Nikt przez lata tego nie kontrolował, nie utrzymywał, nastąpiła taka sytuacja pogodowa jaka jest i koniec. Gminy czy starostwa nie stać na to, aby poprawiać stan tych rowów. To obowiązek właścicieli gruntów – powiedział zastępca wójta Andrzej Szyszka.

- Przyszedł rok mokry. Ja przez lata apelowałem o czyszczenie rowów, te apele nie przynosiły skutku. Po ostatnich suchych latach to nie było robione. Powtarza się sytuacja z 2011 i 2012 roku – dodał wójt Edmund Zieliński.
Wówczas dochodziło po mokrym 2010 roku, gdy doszło do powodzi na terenie Powiatu Płockiego pojawiały się także do liczne podtopienia na terenie Gminy Gostynin, również po ulewach wiosennych i letnich 2011 roku dochodziło do podtopień i zalań nieruchomości pod Gostyninem jak i w samym Gostyninie.

Zgodnie z art.77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z poźn. zm.) utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (m.in. rowów wraz z budowlami – tj. mostki, przepusty, zastawki, wyloty drenarskie, rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m) należy właścicieli nieruchomości albo do spółki wodnej.

Według przepisów do właścicieli gruntów i posesji należy: budowa, przebudowa i utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, partycypacja w kosztach utrzymania rowów, z których właściciel nieruchomości odnosi korzyści, tj. odprowadza do rowu wodę opadową, utrzymanie rowów melioracji szczegółowej i przepustów, przebiegających przez tereny własne.

Właściciele i użytkownicy gruntów, na których znajdują się urządzenia melioracyjne są zobowiązani do:
- wykaszania roślinności ze skarp i dna rowu;
- wycinki drzew i krzewów ze skarp i dna rowów po uzyskaniu wcześniejszej zgody na ich wycięcie od wójta gminy;
- wybierania namułu z dna rowów, oraz usuwanie wszelkich zatamowań;
- naprawy uszkodzonych skarp i dna rowów;
- ochrony rowów przed pasącymi się zwierzętami;
- odmulanie studzienek drenarskich i ich naprawy;
- bieżącej naprawy wylotów drenarskich.

autor/źródło: Piotr Mrówka

Napisz komentarz

Komentarze

Tutejszy, 2 lutego 2018
Rowy przez rolników w gminie Gostynin pozaorywane żeby łatwiej ziemie się uprawiało, nikomu się czyścić nie chce bo im się nie opłaca a potem i marudzenie i płacz jak zalewisko stoi!!! A stojąca woda często i pola i piwnice sąsiadów zalewa!!!!do roboty a nie narzekać ciągle
Mieszkaniec, 1 lutego 2018
A rowy przy drodze 573 w bierzewicach w czasie remontu drogi porostu zasypali które łączyły się z rzeczka a teren do podmokłych należy
Popularny: 1100 odsłonInformacje1 lutego 2018, 11:55,

Wybory Samorządowe 2018. Kiedy udamy się do urn wyborczych?

Wybory Samorządowe 2018. Kiedy udamy się do urn wyborczych?

Już na jesieni udamy się do urn wyborczych, aby oddać swoje głosy w wyborach samorządowych. Wedle wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej tegoroczne wybory powinny odbyć się w dzień wolny od pracy w terminie pomiędzy 17 października a 9 listopada br.Oznacza to, że wybory będą mogły odbyć się w jednym z 3 terminów:  21 października, 28 października lub 4 listopada. Dokładny termin wyborów poznamy między 16 lipca 16 sierpnia br.

Zmiany w Kodeksie Wyborczym

Wczoraj (31 stycznia br.) weszła w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza - najważniejsze zmiany dotyczą między innymi zmiany definicji znaku „X” i zasad ważności głosu, wprowadzenia dwóch rodzajów obwodowych komisji wyborczych oraz transmisji z przebiegu głosowania w lokalach obwodowych komisji wyborczych. Głosowanie korespondencyjne ograniczone zostało tylko do osób niepełnosprawnych.

Przeczytaj też: Wybory 2018 w Gostyninie. Nieoficjalne wyniki

ZNAK „X” I NOWE ZASADY ODDAWANIA GŁOSU

Zgodnie z nową definicją znak „X”, stawiany przez wyborcę w kratce na karcie do głosowania przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata, to „co najmniej dwie linie”, które przecinają się w obrębie kratki. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw albo poczynienie innych znaków lub dopisków na karcie do głosowania, w tym w kratce lub poza nią nie wpływa na ważność oddanego głosu.

DWIE KOMISJE OBWODOWE

Zgodnie z ustawą funkcjonować będą dwa rodzaje komisji obwodowych. Jedna – do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie i druga do spraw ustalenia wyników głosowania. Obie komisje będą mogły wykonywać swoje czynności w obecności co najmniej 2/3 składu komisji. Druga komisja zaczynać będzie pracę po zakończeniu głosowania w lokalu wyborczym. Pierwsza komisja będzie przekazywać drugiej między innymi urnę wyborczą, spis wyborców oraz niewykorzystane karty do głosowania. Po przeliczeniu głosów komisja ds. ustalenia wyników sporządzać będzie w dwóch egzemplarzach protokół z głosowania. Dane wpisane do protokołu będą następnie wprowadzone do systemu informatycznego. Kopia protokołu będzie wywieszana niezwłocznie po jego sporządzeniu w lokalu wyborczym tak, aby wyborcy mogli zapoznać się z wynikami.

TRANSMISJA Z LOKALU WYBORCZEGO

Od rozpoczęcia pracy przez obwodową komisję wyborczą do spraw przeprowadzenia głosowania do podpisania protokołu przez obwodową komisję wyborczą do spraw ustalenia wyników głosowania  prowadzona będzie internetowa transmisja z lokalu wyborczego. Informacje o dostępie do transmisji będą podane co najmniej na 24 godziny przez rozpoczęciem głosowania na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. W przypadku, gdyby transmisja była niemożliwa z przyczyn technicznych, czynności w lokalu wyborczym będą nagrywane, a następnie udostępniane na stronie internetowej PKW.

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Zgodnie z ustawą z głosowania korespondencyjnego będą mogły skorzystać tylko osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zamiar głosowania korespondencyjnego osoba niepełnosprawna będzie zgłaszać komisarzowi wyborczemu, który przekaże zgłoszenie do urzędnika wyborczego w gminie. Urzędnik wyborczy będzie wysyłał osobie niepełnosprawnej pakiet do głosowania korespondencyjnego oraz prowadził wykaz pakietów wyborczych. Wyborca po zagłosowaniu będzie odsyłał głos do właściwej obwodowej komisji wyborczej,  będzie mógł także dostarczyć go komisji osobiście.

 

autor/źródło: ralf / Państwowa Komisja Wyborcza

Napisz komentarz

Komentarze

Felek, 1 lutego 2018
I bardzo dobrze że takie zmjany

Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie